ترجمه وبسایت

ترجمه وبسایت پس از تلاش های موفقیت آمیزِ اولیه در زمینه ترجمه ی محصولات نرم افزاری ظاهر شد و اوایل سال ۲۰۰۰ بر آن پیشی گرفت و زمینه هایی همچون بازاریابی ، طراحی ، مهندسی نرم افزار و فرایندهای زبانی را نیز در برگرفت و به حوزه ای تبدیل شد که به مهارت های خاصِ مترجمان و میزان کمتری از توانش در زمینه فناوری نسبت به محلی سازی نرم افزار نیاز داشت.
مترجمان باید محدودیت های فنی زبان و بافت زبانی را برای مدیریت موفقیت آمیز کار درک می کردند. زبان باید برای خواننده، طبیعی به نظر می رسید و اطلاعات دائما باید به زبان های مورد نظر به روزرسانی می شد.