ترجمه تخصصی برنزی

ترجمه دانشجویی

انگلیسی به فارسی ، فارسی به انگلیسی


 • تایپ: تایپ ترجمه، رایگان است.
 • نمونه ترجمه: امکان ارائه نمونه ترجمه از سفارشی که قرار است انجام شود وجود دارد.
 • میزان تخصصی بودن: ترجمه تقریباً تا پنجاه درصد تخصصی است.
 • مترجم پروژه: ترجمه توسط یک مترجم متوسط یا معمولی انجام می شود.
 • ارتباط مشتری با مترجم پروژه: امکان ارتباط مستقیم با مترجم پروژه وجود ندارد.
 • ویرایش متن انگلیسی: هزینه ویرایش و بازخوانی جداگانه محاسبه می‌شود.
 • ویرایش متن فارسی: هزینه ویرایش و بازخوانی جداگانه محاسبه می‌شود.
 • جداول، تصاویر و فرمول‌ها : ترسیم جداول و نمودارها و تایپ فرمول‌ها با محاسبه هزینه انجام می‌شود.
 • تحویل سفارش: امکان تحویل سفارش زودتر از موعد وجود ندارد.
 • گارانتی و تضمین کیفیت ترجمه: هر گونه رفع اشکال و بهبود کیفیت، هزینه جداگانه‌ای دارد.
 • حفظ محتوا: همه مترجمان موسسه با امضای تعهدنامه رسمی، متعهد و ملزم به حفظ محتوای مقاله و آثار مشتریان موسسه هستند.

قیمت ترجمه طرح برنزی

زبان24 ساعت48 ساعت72 ساعت
انگلیسی به فارسی هر کلمه302015
فارسی به انگلیسیهر کلمه453530

به مبالغ فوق الذکر، ۹% ارزش افزوده اضافه می گردد.